Wniosek taryfowy zatwierdzony przez Regulatora

2018-05-15 12:32

Państwowe Gospodarstwo Wodne „WODY POLSKIE” zatwierdziło w dniu 8.05 2018 r. taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców zaopatrywanych z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego w Serocku na terenie gminy Miasto i Gmina Serock na okres 36 miesięcy.

Jest to taryfa jednolita, wieloczłonowa:

 

Treść

Wielkość ceni stawek opłat w okresie obowiązywania nowych taryf

od 1 m-ca

do 12 m-ca

od 13 m-ca

do 24 m-ca

od 25 m-ca

do 36 m-ca

1

2

3

4

Cena 1 m3 dostarczonej wody

3,06 zł

3,13 zł

3,20 zł

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę na rok

39,00 zł

39,00 zł

39,00 zł

Decyzja WA.RET.070.1.3.2018 z 8.05.2018 rok zatwierdzająca powyższe taryfy.

Do ceny za dostarczona wodę i do stawki abonamentowej dolicza się podatek od towarów i usług VAT

 

Nowa taryfa zacznie obowiązywać  w terminie 7 dni od daty kiedy decyzja stanie się ostateczna i zostanie opublikowana  na stronach BIP PPW Wody Polskie (około 12 czerwca 2018 r.)

Zgodnie ze zmienioną ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2180) Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy  w Serocku złożył do dnia  12. marca br. wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Miasto i Gmina Serock na najbliższe 36 miesięcy. Zatwierdzony przez ogólnopolskiego Regulatora wniosek zawierał:

1) Projekt taryfy;

2) Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia;

3) Standardy jakościowe usług wodociągowych;

4) Spodziewaną poprawę jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów;

5) Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf;

6) Bilansowanie jakościowe i ilościowe wód podziemnych;

7) Sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe;

8) Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;

9) Informacja o ilości zakupionej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody i jej cenie – za ostatnie 3 lata obrotowe;

10) Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę;

11) Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;

12) Alokacja niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego według taryfowych grup odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf;

13) Współczynniki alokacji w okresie obowiązywania nowych taryf;

14) Kalkulacja cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej;

15) Zestawienie przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia wody oraz cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w okresie obowiązywania nowych taryf;

16) Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie

ścieków;

17) Analizy ekonomiczne związane z korzystaniem z wód.

 

Zatwierdzona taryfa na okres 36 miesięcy zapewnia uzyskanie niezbędnych przychodów w wysokości pokrywającej koszty związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę odbiorców oraz z założoną poprawą jakości świadczonych usług. Podobnie jak w latach ubiegłych, Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy zawnioskował o jedną taryfową grupę odbiorców za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

-zaopatrzenie w wodę na cele socjalno-bytowe

Ta taryfowa grupa odbiorców dotycząca zaopatrzenia na cele socjalno-bytowe obejmuje wodę dostarczaną do gospodarstw domowych, gospodarstw rolnych, jednostek użyteczności publicznej (szkolnictwo, administracja) jak i drobnych usług (głównie handlu, ubezpieczeń konsumpcji itp.), oraz działek rekreacyjnych.  Opłata abonamentowa została zatwierdzona w wysokości nie przekraczającej obowiązującej przepisami prawa opłaty na odbiorcę na rok rozliczaną w okresach rozliczeniowych równych czasookresowi odczytu wodomierza i wystawienia faktury. Wysokość opłaty abonamentowej jest jednakowa dla każdego odbiorcy.

Taka konstrukcja taryfy jednolitej, wieloczłonowej, eliminuje subsydiowanie skrośne zakazane ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Wróć

Galeria

Kontakt

Miejsko-Gminny Zakład Wodociagowy
ul. Nasielska 21
05-140 Serock

tel. 22 782 73 58
tel. 22 782 67 44
fax  22 782 61 51
e-mail:

Mapa dojazdu